فعالیتهای هنری

کتابهای منتشر شده:

رباعیات خیام

دیوان حافظ غنی قزوینی

دیوان ابو سعید ابوالخیر

بابا طاهر عریان

گلستان سعدی

مناجات خواجه عبدالله انصاری

دیوان حافظ نسخه قدسی

خوشنویسی در کردستان

رباعیات خیام
انتشارات پرتو

بابا طاهر عریان
انتشارات پرتو

خیام کردی(هه ژار)
آماده برای چاپ

دیوان هاتف اصفهانی
نشر محمد

آموزش خوشنویسی مقدماتی
انجمن هنری عزت پور

دیوان پروین اعتصامی
انتشارات پیراسته

خوشنویسی در هنر های سنتی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی

Scroll Up